algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van schoonheidssalon/pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality.
 
Bobeldijk 44 , 1647 CG Berkhout
 
1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Omotenashi Skin. Body. Vitality. en een cliënt waarop Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. INSPANNINGEN SCHOONHEIDSSALON/ PEDICURE OMOTENASHI SKIN. BODY. VITALITY
Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 
3. AFSPRAKEN
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 
4. BETALING
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. VItality. vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar Website www.omotenashi.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Kin. Body. Vitality. vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar Website www.omotenashi.nl. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via pinapparaat te voldoen. Facturen van externe opdrachten dienen binnen 14 dagen na datum betaald te zijn.
 
5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De cliënt voorziet Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
Schoonheidssalon/Pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een elektronisch klantenkaart systeem. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 
6. GEHEIMHOUDING
Schoonheidssalon/pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
7. AANSPRAKELIJKHEID
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. de maximale aansprakelijkheid van Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. kan nooit meer zijn dan €50.000 per gebeurtenis.
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 
8. GARANTIE
Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
 
De cliënt andere producten dan de door Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. geadviseerde heeft gebruikt.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. BESCHADIGING & DIEFSTAL
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. meldt diefstal altijd bij de politie.
 
10. KLACHTEN
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality.
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 
11. BEHOORLIJK GEDRAG
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
12. RECHT
Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Skin. Body. Vitality. en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.